Enter Title

         

                            תאריך : ______/______/_____
                                                   

טופס הזמנת טיול (חד יומי)

 

שם בית הספר: ______________________         סמל מוסד: ________________________

שם איש הקשר: _______________________       שם מנהל בית הספר : _______________

שם איש הקשר ביום הטיול: ______________________

טלפון בביה"ס : ______________________________ טלפון נייד: _____________________________

כתובת מייל: ______________________________  פקס: ____________________________

 

פרטי הטיול המבוקש:

כיתה ____________   אזור הטיול : __________________

כמות התלמידים: ______________     כמות האוטובוסים: ___________________

תאריך הטיול: _________________      מס' לילות: _____________________

שעת היציאה: __________________     שעת חזרה: ___________________

ארוחות : ______________________

 

מסלול:

אטרקציות מבוקשות: _________________________________________________________________________ .

מחירים – אטרקציה _______________________.

               אטרקציה ______________________.

               אטרקציה ______________________.

               ארוחות  _______________________.

               אוטובוס _______________________.

               מאבטחים/חובשים _______________

                                                             סה"כ מחיר לכל הטיול: _____________________.

הערות ותנאים נוספים:

  • המחיר הוא למינימום 30 איש.
  • ביטול הטיול עד שבועיים מראש – לא יחויב.
  • ביטול ההזמנה מ- שבועיים ועד שבוע – יחויב ב-25% מסך עלות הטיול המוזמן.
  • ביטול ההזמנה פחות משבוע לפני הטיול – יחויב ב-50% מסך עלות הטיול המוזמן..
  • ביטול ההזמנה ביום הטיול או במקרה של אי הגעה – יחויב המזמין במלוא מחיר השירותים המוזמנים.

                                                                                                 חתימת וחותמת המזמין:

לובנה עפיפי                                                                        תפקיד - ____________

טלפון ישיר 04-8870322                                                         טלפון  - ____________


 


 

         

                            תאריך : ______/______/_____
                                                   

טופס הזמנת טיול (חד יומי)

 

שם בית הספר: ______________________         סמל מוסד: ________________________

שם איש הקשר: _______________________       שם מנהל בית הספר : _______________

שם איש הקשר ביום הטיול: ______________________

טלפון בביה"ס : ______________________________ טלפון נייד: _____________________________

כתובת מייל: ______________________________  פקס: ____________________________

 

פרטי הטיול המבוקש:

כיתה ____________   אזור הטיול : __________________

כמות התלמידים: ______________     כמות האוטובוסים: ___________________

תאריך הטיול: _________________      מס' לילות: _____________________

שעת היציאה: __________________     שעת חזרה: ___________________

ארוחות : ______________________

 

מסלול:

אטרקציות מבוקשות: _________________________________________________________________________ .

מחירים – אטרקציה _______________________.

               אטרקציה ______________________.

               אטרקציה ______________________.

               ארוחות  _______________________.

               אוטובוס _______________________.

               מאבטחים/חובשים _______________

                                                             סה"כ מחיר לכל הטיול: _____________________.

הערות ותנאים נוספים:

  • המחיר הוא למינימום 30 איש.
  • ביטול הטיול עד שבועיים מראש – לא יחויב.
  • ביטול ההזמנה מ- שבועיים ועד שבוע – יחויב ב-25% מסך עלות הטיול המוזמן.
  • ביטול ההזמנה פחות משבוע לפני הטיול – יחויב ב-50% מסך עלות הטיול המוזמן..
  • ביטול ההזמנה ביום הטיול או במקרה של אי הגעה – יחויב המזמין במלוא מחיר השירותים המוזמנים.

                                                                                                 חתימת וחותמת המזמין:

לובנה עפיפי                                                                        תפקיד - ____________

טלפון ישיר 04-8870322                                                         טלפון  - ____________


 


 

הדפס