Enter Title

         

                            תאריך : ______/______/_____
                                                   

אישור הזמנת סדנא למורים

 

שם הגוף המזמין: __________________ סמל מוסד: _____________שם המנהל : _____________

שם איש הקשר: _______________________  טלפון: ______________________________ 

טלפון נייד: ___________________________כתובת מייל: ______________________________ 

פקס: ____________________________ שם איש הקשר ביום הפעילות: ______________________

 

פרטי הפעילות:

פרופיל המשתתפים  (גברים או נשים , טווח גילאים ) _______________

כמות : ______________     כמות האוטובוסים: ___________________

 

תאריך הסדנא: _______________  שעת היציאה: ________________ שעת חזרה: _____________

 

תוכנית כולל כיבוד :

_________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________

מחירים –

               סדנא    ______________________.

                          ______________________.

               ארוחות  _______________________.

               אוטובוס _______________________.

           

                                                          סה"כ עלות לכל הטיול:                                           .

הערות ותנאים נוספים:

  • המחיר הוא למינימום 30 איש.
  • ביטול ההזמנה עד 7 ימים ממועד הסדנא\השתלמות מראש – לא יחויב.
  • ביטול ההזמנה פחות מ- 7 ימים ממועד הסדנא\השתלמות מראש – יחויב ב- 50% מעלות השירותים המוזמנים
  • ביטול ההזמנה ביום הסדנא או במקרה של אי הגעה – יחויב המזמין במלוא מחיר השירותים המוזמנים.

                                                                                                 חתימת וחותמת המזמין:

לובנה עפיפי                                                                        תפקיד - ____________

טלפון ישיר 04-8870322                                                         טלפון  - ____________


 


 

 

         

                            תאריך : ______/______/_____
                                                   

אישור הזמנת סדנא למורים

 

שם הגוף המזמין: __________________ סמל מוסד: _____________שם המנהל : _____________

שם איש הקשר: _______________________  טלפון: ______________________________ 

טלפון נייד: ___________________________כתובת מייל: ______________________________ 

פקס: ____________________________ שם איש הקשר ביום הפעילות: ______________________

 

פרטי הפעילות:

פרופיל המשתתפים  (גברים או נשים , טווח גילאים ) _______________

כמות : ______________     כמות האוטובוסים: ___________________

 

תאריך הסדנא: _______________  שעת היציאה: ________________ שעת חזרה: _____________

 

תוכנית כולל כיבוד :

_________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________

מחירים –

               סדנא    ______________________.

                          ______________________.

               ארוחות  _______________________.

               אוטובוס _______________________.

           

                                                          סה"כ עלות לכל הטיול:                                           .

הערות ותנאים נוספים:

  • המחיר הוא למינימום 30 איש.
  • ביטול ההזמנה עד 7 ימים ממועד הסדנא\השתלמות מראש – לא יחויב.
  • ביטול ההזמנה פחות מ- 7 ימים ממועד הסדנא\השתלמות מראש – יחויב ב- 50% מעלות השירותים המוזמנים
  • ביטול ההזמנה ביום הסדנא או במקרה של אי הגעה – יחויב המזמין במלוא מחיר השירותים המוזמנים.

                                                                                                 חתימת וחותמת המזמין:

לובנה עפיפי                                                                        תפקיד - ____________

טלפון ישיר 04-8870322                                                         טלפון  - ____________


 


 

 

הדפס